Korporativne radnje

Home
Usluge
Korporativne radnje
M&A – Preuzimanje akcionarskih društava

Ponuda za preuzimanje akcija ili Take Over Bid je oblik vanberzanske trgovine akcijama. Za investitore koji se odluče za ovaj oblik kupovine akcija ili ih zakon obavezuje na to WISEBroker Beograd nudi potpuno pokrivanje ove procedure od pripreme celokupne neophodne dokumentacije koja se podnosi Komisiji za hartije od vrednosti radi dobijanja potrebnih dozvola, u skladu sa zakonom o preuzimanju akcionarskih društva.

 • Preuzimanje akcionarskih društava
 • Prinudna Prodaja/kupovina akcija (squeeze out)
Registracija i uknjižavanje akcionarskih društava u Centralni Registar

Od januara 2004. godine Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, preuzeo je poslove jedinstvene evidencije svih hartija od vrednosti, kao i registracije novih emisija zakonitih imaoca hartija od vrednosti.

Procedure i pravila obavljanja ove delatnosti detaljno su uredjene Pravilima poslovanja Centralnog registra. WISEBroker je član Centralnog registra HoV, i ovlašćen je za obavljanje korporativnih usluga u ovim poslovima.

Poslovi koje WISEBroker obavlja prilikom registracije i uknjižavanja akcionarskih društava obuhvataju:

 • Identifikaciju hartija od vrednosti kod Centralnog registra HoV, kroz dodeljivanje CFI koda i ISIN broja za sve do sada izdate hartije od vrednosti;
 • Otvaranje emisionog računa hartija od vrednosti izdavaoca kod Centralnog registra
 • Sprovođenje procedure registracije HoV u Centralnom registru kroz usaglašavanje knjige akcionara Izdavaoca sa bazom podataka Centralnog registra
 • Asimilacija različitih emisija hartija od vrednosti
Uključenje hartija od vrednosti na Berzu

Po Zakonu, trgovina hartijama od vrednosti obavlja se na organizovanom tržištu koje obuhvata berzansko i vanberzansko tržište. Akcionarska društva koja su nastala u procesu privatizacije imaju zakonsku obavezu listiranja na Berzi. WISEBroker kao korporativni agent obavlja sledeće poslove prilikom uključenja hartija od vrednosti na Berzu:

 • Podnošenje zahteva za prijem na listing berze, odnosno zahtev za prijem na vanberzansko tržište;
 • Izrada i ažuriranje Prospekta izdavaoca za organizovano trgovanje na Berzi čiji je sadržaj propisan aktom Beogradske berze;
 • Izrada i prikupljanje prateće dokumentacije neophodne za uspešno sprovođenje procedure
 • druge radnje vezane za poslove Izdavaoca hartija od vrednosti sa Beogradskom berzom
Javna distribucija ili Emisija hartija od vrednosti

Preduzeća do dodatnog kapitala, odnosno novčanih sredstava, mogu da dodju i putem nove emisije hartija od vrednosti. Ovaj postupak se može sprovesti Javnom ponudom hartija od vrednosti ili Emisijom za profesionalne investitore.

Usluge koje vam WISEBroker pruža u postupku javne ponude hartija od vrednosti su:

 • Konsalting prilikom izrade Odluke o distribuciji hartija od vrednosti, na osnovu koje se ulazi u postupak emisije hartija od vrednosti
 • Pomoć pri izradi prospekta za distribuciju hartija od vrednosti i priprema ostale dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za odobrenje distribucije Komisiji za hartije od vrednosti
 • Koordiniranje u postupku upisa i uplate hartija od vrednosti
 • Nakon završetka postupka upisa i uplate izveštavanje Komisije za hartije od vrednosti o rezultatima javne distribucije, na osnovu čega ona donosi rešenje o odobrenju nove emisije.
 • Uknjižavanje nove emisije u Centralni registar hartija od vrednosti

Preduzeća koja se odluče da prikupe dodatni kapital za svoje investicione potrebe novom emisijom hartija od vrednosti to mogu učiniti i putem distribucije za unapred poznate kupce. Tako se povećava verovatnoća uspeha nove emisije.

Sticanje sopstvenih akcija

Zakon o privrednim društvima i Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata predviđaju mogućnost sticanja sopstvenih akcija društva, putem ponude za preuzimanje koju upućuje svim akcionarima (pro-rata).

Postupak odobrenja i sticanja je sledeći:

 • Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi skupština akcionara
 • WISEBroker otvara vlasnički i depo račun Izdavaoca u Centralnom registru
 • Izdavalac nabavlja bankarsku garanciju ili deponuje sredstava za otkup sopstvenih akcija kod poslovne banke sa kojom ima sklopljen ugovor
 • Objavljuje se tekst ponude za sticanje sopstvenih akcija preko Centralnog registra, sajta Beogradske berze i dnevnih novina
 • Tekst ponude za sticanje sopstvenih akcija dostavlja se svakom pojedinačnom akcionaru na kućnu adresu
 • Nakon završetka roka za deponovanje i objavljivanja rezultata, vrši se saldiranje prenosom stečenih akcija sa depo računa na vlasnički račun Izdavaoca i prebacivanjem novca sa namenskog dinarskog računa Izdavaoca na pojedinačne račune akcionara
 • U visokotiražnom dnevnom listu, preko Berze i Centralnog registra objavljuje se obaveštenje o bitnom događaju i rezultatima obavljenog otkupa sopstvenih akcija
Poništavanje sopstvenih akcija

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Izdavalac može doneti odluku o poništenju sopstvenih akcija.

Nakon prijema ove odluke WISEBroker:

 • Podnosi zahtev Agenciji za privredne registre o smanjenu kapitala
 • Podnosi zahtev Centralnom registru za brisanje poništenih sopstvenih akcija iz knjige akcionara Izdavaoca.
Organizacija Skupštine akcionara

Svako akcionarsko društvo ima zakonsku obavezu da bar jednom godišnje održi Skupštinu akcionara.

U skladu sa tim WISEBroker pruža sledeće usluge:

 • Pomoć pri utvrđivanju dnevnog reda i predloga odluka za Skupštinu
 • Izvod knjige akcionara iz Centralnog registra
 • Pribavljanje zastupničkih izjava, ukoliko je to zakonom i aktima preduzeća predviđeno
 • Obaveštavanje akcionara preko Centralnog registra, sajta Beogradske berze i dnevnih novina o dnevnom redu i terminu održavanja Skupštine, kao i slanje pojedinačnih poziva na njihove kućne adrese
 • Obaveštavanje akcionara preko Centralnog registra, sajta Beogradske berze i dnevnih novina o odlukama donetim na Skupštini
Isplata dividende

U slučaju da akcionarsko društvo želi da izvrši isplatu dividende u hartijama od vrednosti ili novcu preko Centralnog registra, to podrazumeva da WISEBroker:

 • Izlista knjigu akcionara iz Centralnog registra
 • Obavesti klijente preko Centralnog registra, sajta Beogradske berze, dnevnih novina o uslovima, načinu i datumu isplate dividende.
 • Izvrši prenos novčanih sredstava na račune vlasnika
 • Dostavi potvrde o isplaćenoj dividendi akcionarima poštom i obavesti preduzeće o završenom postupku isplate dividende.
Isplata obveznica i kupona o roku dospeća

Usluge u postupku naplate obveznica i kupona o roku dospeća podrazumevaju obavljanje sledećih poslova:

 • Listanje knjige akcionara iz Centralnog registra
 • Obaveštavanje klijenata preko Centralnog registra, sajta Beogradske berze, dnevnih novina o uslovima i o načinu isplate kupona ili glavnice
 • Isplata kupona ili glavnice na račune vlasnika
 • Dostava potvrde o isplaćenoj glavnici ili kupona putem obične pošte i obaveštenje preduzeća o završenom postupku isplate.
     Copyright 2014 Wise Broker a.d., Sva prava zadržana.