Trgovanje hartijama od vrednosti na sekundarnom tržištu – Beogradska berza

Home
Usluge
Brokerske usluge
Trgovanje hartijama od vrednosti na sekundarnom tržištu – Beogradska berza

sekundarno2

Sekundarno trgovanje hartijama od vrednosti (akcije, obveznice) može se odvijati samo na organizovanom tržištu, a to je upravo Beogradska berza.

WISEBroker Beograd posreduje u trgovanju hartijama od vrednosti na Beogradskoj berzi potpisivanjem Ugovora o brokerskim poslovima sa klijentom.

Gde zaključiti ugovor

Klijenti mogu zaključiti ugovor lično u našim kancelarijama u Beogradu, Takovska 23-25

Neophodna dokumentacija za zaključenje ugovora
Za fizička lica: Pravna lica:
 • važeći lični dokument, lična karta (pasoš)
 • kartica tekućeg računa u banci
 • kartica (ugovor) namenskog računa za kupovinu/prodaju akcija. (Ako klijent ne poseduje namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti, potrebno je prvo da potpiše Ugovor sa WISEBroker, nakon čega u banci otvara neophodne račune za trgovanje).
 • APR obrazac ne stariji od tri meseca
 • karton depo potpisa, OP obrazac
 • PIB broj
 • ovlašćenje za osobu koja potpisuje dokumentaciju u slučaju da se ne nalazi u kartonu depo potpisa
 • poslednji finansijski izveštaji
 • kopija ličnih karata/pasoša ovlašćenih osoba za potpisivanje
 • kopija ličnih karata/pasoša stvarnih vlasnika

 

Potpisivanjem Ugovora o otvaranju računa hartija od vrednosti u Centralnom registru, možete ispostaviti naloge za trgovanje hartijama na Beogradskoj berzi.

Kontinuirano trgovanje

Trgovanje na Beogradskoj berzi obavlja se svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, prema sledećem rasporedu:

Hartije o vrednosti (akcije, obveznice) – metod kontinuiranog trgovanja

 • 9:00 – 09:30 – faza predotvaranja, sa podfazama:
 • 9:00 – 9:25 – prijem naloga
 • 9:25 – 09:30 – random period
 • 09:30 – otvaranje
 • 09:30 – 14:00 – kontinuirano trgovanje
 • 14:00 – zatvaranje
Trgovanje metodom preovlađujuće cene

Hartije od vrednosti (akcije) – metod preovlađujuće cene

 • 09:30 – 12:00 – faza predotvaranja, sa podfazama:
 • 09:30 – 11:55 – prijem naloga
 • 11:55 – 12:00 – random period
 • 12:00 – aukcija
 • 12:00 – trgovanje
Trgovanje metodom minimalne cene

Preduslovi za održavanje aukcije – Ovaj metod trgovanja se organizuje isključivo za akcije koje iznosi na prodaju Akcijski fond. Metod minimalne cene se može primeniti samo za prvo trgovanje datim akcijama na Berzi.

Blok trgovanje

Blok trgovanje – kupoprodaja velike količine akcija izmedju jednog kupca i jednog prodavca, van redovnog berzanskog sastanka. To je posebna transakcija, odvija se prema strogo propisanim Pravilima poslovanja Beogradske berze, a trguje se akcijama koje se inače nalaze na berzanskom ili vanberzanskom tržištu

Zona fluktuacije

Zona flukturacije pokazuje koliko, u toku jednog dana, cena hartije od vrednosti sme najviše da padne, odnosno poraste u odnosu na takozvanu indikativnu cenu (cenu postignutu prethodnog dana trgovanja).

Zona fluktuacije za prvo trgovanje

Za prvo trgovanje zona fluktuacije utvrđuje se u odnosu na indikativnu cenu u rasponu:

 • za trgovanje akcijama: -50% do +300%
 • za trgovanje ostalim hartijama od vrednosti: +/-50%
Zona fluktuacije za naredna trgovanja

Za svako sledeće trgovanje kao indikativna cena utvrđuje se cena ostvarena na prethodnom berzanskom sastanku i to:

 • “cena na zatvaranju” kod metoda kontinuiranog trgovanja i
 • “preovlađujuća cena” kod metoda trgovanja po preovlađujućoj ceni.

Zona fluktuacije utvrđuje se jedinstveno:

 • +/- 20% u trgovanju hartijama od vrednosti na listinzima regulisanog tržišta
 • +/- 30% u trgovanju hartijama od vrednosti na Open Market
 • +/- 50% u trgovanju akcijama na MTP Belex
 • +/- 40% u trgovanju ostalim hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima na MTP Belex
     Copyright 2014 Wise Broker a.d., Sva prava zadržana.